افسرانی های عزیز سلام

با تلاش تیم فنی در روزهایی بسیار نزدیک خبرهای خوبی براتون داریم و از نسخه جدید افسران رونمایی می کنیم.

کانال های متعلق به افسران: